Zajímavá místa v regionu

„V Milínově jest mílo býti“

Když jistý Habart Lopata z Hrádku projížděl v 15. století svým panstvím, potkal na jedné z odlehlých pasek uhlíře, který pálil v milíři uhlí. I zeptal se ho: „Není ti uhlíři smutno, v této pustině?“ A uhlíř odpověděl: „Je mi zde mílo býti, pane.“ A tak Habart, potěšen spokojeností prostého člověka nad svým osudem, založil v dávných časech v těchto místech obec Milínov. Od té doby proběhlo v Kornatickém potoce mnoho vody, Habartovi připravili husité nepěkný osud a dřevěné uhlí se v Milínově pálí už jen při slavnostních příležitostech. Ale jedno stále zůstává: je to kraj, kde je stejně jako před půl tisíciletím „mílo býti“.

Lákají-li vás dosud neobjevená místa půvabné venkovské krajiny jižního Plzeňska, je Milínov ideálním výchozím bodem. První objevitelské výpravy mohou vést právě za Habartem na Lopatu. Pravda, dnes ho tu již nepotkáte a z původního, prakticky nedobytného hradu (což ostatně zjistili i husitští vůdci na podzim roku 1432) zbyla již jen zřícenina. Někde tu však stále musí být poklad, který Habart podle pověsti při útěku na hradě zakopal a dodnes jej nikdo nenašel. A nebudete-li úspěšní na Lopatě, můžete vyzkoušet své zlatokopecké štěstí na Kornatickém potoce, kde se v dobách taktéž dávno minulých zlato rýžovalo. Možná vám však bude stačit Kornatický rybník zahalený sevřením korun okolních stromů, či návštěva opravené milínovské kapličky, podle jejíhož klekání si prý místní teď seřizují hodinky. Co by kamenem dohodil, to budete mít na kraj brdských lesů, které můžete prochodit pěšky, projet na kolech a ti jezdecky zdatní i na koních.

Zřícenina hradu Lopata – cca 5 km

Hrad Lopata byl vybudován na místě pravěkého neolitického výšinného sídliště chámské kultury (cca 3000 let př.n.l.). Středověký hrad založili páni z Litic nejpozději po polovině 14.století.

Poslední zmínka o Lopatě je z roku 1624. Koncem 19.století zde byly prováděny rozsáhlé vykopávky, bohaté nálezy z období pravěku i z období života hradu jsou uloženy v Západočeském muzeu. Na hrad vedou pěší turistické trasy i cyklotrasa č.2039, je zde zastávka naučné stezky po Kozelském polesí.

Přírodní rezervace Lopata má rozlohu 4,79 hektaru. V okolí hradu jsou vyvinuty teplomilné hájové porosty s lípou širokolistou, javorem klenem, jilmem horským, dubem zimním atd. V bylinném patře se vyskytují z ochranářského hlediska významné druhy, například lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, samorostlík klasnatý, oměj vlčí, jalovec obecný, jaterník podléška, plicník temný, kokořík vonný a přeslenitý.

Podrobnější informace je možno najít např. na http://www.kornatice.cz/

Naučná stezka F.X. France – cca 5 km

Cílem naučné stezky o délce cca 10km je seznámit návštěvníka s bohatým historickým vývojem někdejší kulturní krajiny na dodnes patrných pozůstatcích stavebních děl, ať již pravěkého nebo středověkého původu. Stezka seznamuje se třemi doklady pravěkého osídlení tohoto území, neolitickým sídlištěm na lopatské skále, mohylovými pohřebišti ze střední doby bronzové Hájek a Javor, umožňuje poznat podobu někdejších středověkých vesnic Dolní Neslívy a Javor, doklady o zajišťování bezpečnosti a obranyschopnosti zdejší středověké šlechty dokládají dvě středověká tvrziště Kostelíček a Zámeček a zřícenina hradu Lopaty. Výrazně je zastoupena rozsáhlá síť dochovaných středověkých vozových cest, jejíž jeden úsek je součástí trasy stezky. Časté a v terénu výrazné jsou pozůstatky středověkých vodních děl. Vypuštěné rybníky, mohutné hráze a zavodňovací strouhy v Dolních Neslívech a na Javoře. Při Kornatickém potoce se dochovaly také pozůstatky po těžbě zlata v podobě rozsáhlých odvalů-sejpů. Dvě státní přírodní rezervace Lopata a Javor a přírodní památka Hádky jsou ukázkou původní dřevinné skladby někdejšího prostředí a vzácné chráněné květeny.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.kornatice.cz

Spálené Poříčí – cca 4 km

Podbrdské město Spálené Poříčí leží v povodí říčky Bradavy, při silnici, vedoucí z Rožmitálu pod Třemšínem na Plzeň, asi 25 km jihovýchodně od Plzně.

Ve Spáleném Poříčí byla vyhlášena památková zóna. Mezi památkově chráněné nemovité kulturní památky v této zóně mimo jiné patří zejména budova děkanství, Zámek Spálené Poříčí, kostel sv. Mikuláše, židovský hřbitov a další.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.spaleneporici.cz

Vrčeň – cca 20 km

V této vesničce v sousedství Nepomuku můžete navštívit soukromou expozici historické modelové železnice. V kolejišti uvidíte na 90 lokomotiv a 170 vagónů.

Podrobnější informace je možno najít na www.zeleznice-vrcen.cz.

Tojice – cca 22 km

A když už budete ve Vrčeni, můžete ještě 2 kilometry popojet do Tojic a tam se podívat na skutečný unikát, kterým jsou místními lidmi hýčkané nutrie. Žijí u potoka na okraji obce a pokud přivezete starý suchý rohlík, vezmou si ho od vás přímo z ruky.

Plzeň – cca 20 km

Plzeň "město piva" je čtvrtým největším městem v České republice. Bohatá historie a množství zachovalých měšťanských domů s krásným historickým jádrem a řada dalších památek znamenala pro město zápis do seznamu městských památkových rezervací.

Ve městě se koná množství kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo. Unikátní je i projekt Plzeňské kulturní léto, kdy jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města. Činnost divadla J. K. Tyla patří rovněž k nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního života.

Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga. Další významné stavby jsou městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda a ojedinělý soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše. Pestrou plejádu fauny a flóry nabízí k vidění místní Zoologická a botanická zahrada, děti jistě upoutá zábavní Dinopark a Zoo aqua terra.

Kromě zázemí pro veškeré tradiční sporty najdete ve městě a okolí např. golfové kluby, jezdecké kluby a další. Ve městě a okolí je množství vodních ploch určených ke koupání i vodním sportům, včetně několika krytých bazénů. Na své si přijdou i vodáci mající na výběr hned 6 sjízdných řek.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.plzen.eu.

Rokycany – cca 15 km

Patnáctitisícové město Rokycany leží na soutoku Padrťského a Boreckého potoka v podhůří Brd v nadmořské výšce 362 m, 12 km východně od Plzně.

Město je zasazeno jako perla do klenotu překrásné nevelké kotliny obepínané z jihu pohořím Brd a ze severu Džbánskou vrchovinou s pohořím Křivoklátskorokycanského pásma.

Dnešní Rokycany jsou moderní živé průmyslové město. Skýtají však řadu možností relaxace, spojené ať již s návštěvou historických památek, z nichž část byla zmíněna výše, tak s návštěvou různých sportovních a kulturních akcí. Město disponuje řadou sportovišť, veřejnosti přístupným plaveckým areálem s krytým bazénem, zimním stadionem a dalšími. Zájemcům je k disposici i velmi pěkná hvězdárna nad městem. Na místním letišti je možné si dojednat i vyhlídkové lety na malých sportovních letadlech.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.rokycany.cz.

Vodní hamr Dobřív – cca 14 km

Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a z části i z pozdější doby.

Ve vodním hamru se každoročně v květnu konají "hamernické dny" s ukázkami prací uměleckých kovářů a doprovodným programem.

Zvláště zvídaví návštěvníci a návštěvnice se mohou vyučit kovářskému řemeslu ve zrychleném kurzu, kde se naučí kování pod malým hamrem. Úspěšným absolventům bude vydán výuční list se znakem Hamru a podpisy Mistrů kovářů.

Nepomuk – cca 25 km

Nepomucko jí místem narození nejslavnějšího Čecha svatého Jana Nepomuckého. V překrásné, průmyslem nezatížené přírodě, plné kulturních památek a zajímavých míst. Tento region je též bohatý na židovské památky. V tomto regionu se mimo jiné nachází Zámek Zelená Hora (známý z filmu Černí baroni).

Podrobnější informace je možno najít např. na www.nepomucko.cz.

Zámek Kozel – cca 4,5 km

Východně od Šťáhlav na jižním svahu vrchu Boru se rozkládá bývalý lovecký zámek Kozel s rozlehlým a pečlivě udržovaným anglickým parkem. Zámek Kozel právem řadíme mezi ojedinělé klasicistní stavby u nás, v jeho architektuře, vnitřní výzdobě a vybavení z konce 18.století se vedle domácích uměleckých tradic 18.století projevuje i francouzský sloh Ludvíka XVI.

V podzámčí zámku se nachází dráhový golf, dětský golf, dětské prolézačky – hřiště, restaurace, čajovna, cukrárna.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.zamek-kozel.eu.

Hrad Radyně – cca 10 km

Zřícenina hradu Radaně tvoří dominantu Plzeňska. Jedinečnost Radyně spočívá v čisté architektuře lucemburské gotiky, kterou nenarušily žádné pozdější stavební úpravy.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.radyne.jz.cz

Románská rotunda Petra a Paula – cca 10 km

Kamenná stavba z roku 976. Rotunda ve Starém Plzenci se sice do dnešních dnů zachovala v torzu, ale přesto je nejstarší celistvě dochovanou architektonickou památkou na českém území.

Staroplzenecká naučná stezka – cca 10 km

Naučná stezka je přibližně 9 km dlouhá a díky překonávání členitého reliéfu je turisticky náročnější. Provede návštěvníka devíti nejzajímavějšími lokalitami ve Starém Plzenci a okolí, lze si prohlédnout historické památky z 10. - 14. století, navštívit skalní útvary s krásným výhledem, přírodní rezervaci, chráněná geologická naleziště, unikátní technickou památku a další zajímavosti. Vychází z náměstí ve Starém Plzenci a zahrnuje postupně následující zastávky:

  • Starý Plzenec - památky města 
  • Rotunda sv. Petra - kamenná stavba z roku 976 
  • Slovanské hradiště - Stará Plzeň 
  • Černá stráň - chráněné naleziště zkamenělin 
  • Sedlecké železárny - technická památka, kolébka Škodových závodů 
  • Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace 
  • Jezevčí skála - typická krajina Radyňské vrchoviny, lesní hospodářství 
  • Radyně - zřícenina královského gotického hradu ze 14. století 
  • Andrejšky - buližníkové skály, chráněný přírodní výtvor 

Zámek Nebílovy – cca 15 km

Nebílovský zámek je příkladem velmi čisté, vídeňsky orientované barokní zámecké architektury. V roce 1998 veřejnosti zpřístupněn přední zámek s instalací barokního a rokokového mobiliáře, soubor benátských lustrů. Během letní sezóny zde probíhá řada kulturních akcí – tradiční poutě, výstavy, divadla apod.

Podrobnější informace je možno najít např. na www.zamek-nebilovy.cz

Další zajímavé tipy na výlety naleznete v místním informačním buletinu na http://mas.nepomucko.cz/bulletin/cs